Algemene voorwaarden Loods of Fitness

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Loods of Fitness heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan vrij fitness, een fittest, proefles of andere sportactiviteiten uit het aanbod van Loods of Fitness.

 

Gezondheidsverklaring

Een inschrijf formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het inschrijf formulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

 

Betalingen

Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant of per automatische incasso te worden voldaan, voorafgaand aan de gemaakte afspraak. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Loods of Fitness, daarbij zullen de redelijke kosten die Loods of Fitness in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer zijn. De gratis maand die een lid kan ontvangen bij het aanbrengen van een nieuw lid, is alleen van kracht als het nieuwe lid voor minimaal een jaar tekent.

 

Trainingen

Indien Loods of Fitness niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Loods of Fitness bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. De deelnemer dient zich bij voorkeur 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie. Loods of Fitness is bevoegd om lopende het trainingsprogramma een nieuwe trainer aan te wijzen. Mocht de deelnemer te laat aanwezig zijn voor een training, is de deelnemer zelf verantwoordelijk op te warmen voordat er aan de les kan worden deelgenomen. 

 

Aansprakelijkheid

Loods of Fitness is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. 

Loods of Fitness is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer en/of derden die op de sportvloer aanwezig zijn op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. 

Loods of Fitness is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het inschrijf formulier en ondertekende gezondheidsverklaring. 

 

Verhinderd reguliere les

Bij een 1 keer per week abonnement kan de gemiste training in dezelfde maand of de opvolgende maand worden ingehaald door de deelnemer.

 

Verhinderd personal training

Loods of Fitness werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak. De (trainings-)afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Loods of Fitness de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. 

 

Langdurig ziek

Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training zien wij het liefst door een overhandiging van een schriftelijke verklaring van de arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. De incasso van het abonnement kan niet worden stopgezet. De gemiste weken of maanden die door de deelnemer (vantevoren) zijn doorgegeven, worden aan het einde van het contract kosteloos in meerdering gebracht. Het gemiste termijn wordt dus aan het einde van het contract kosteloos voortgezet.

 

Juridisch recht

Op alle overeenkomsten tussen Loods of Fitness en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Loods of Fitness en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Loods of Fitness. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Loods of Fitness om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

 

De automatische incasso zal gedurende sluiting, in verband met maatregelen vanuit de overheid, voortgezet worden. Dit in verband met onze vaste lasten.